Μονάδα Ιατροδικαστικής
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

tools / linear regression for the web

εισάγετε στην παρακάτω φόρμα κατάλληλο αρχείο δεδομένων σε μορφότυπο CSV (comma separated values). Στη συνέχεια δηλώστε τα ονόματα της εξαρτημένης μεταβλητής και των ανεξάρτητων μεταβλητών (μέχρι 3) όπως αναφέρονται στο αρχείο σας. Tα ονόματα των μεταβλητών (στηλών) στο αρχείο πρέπει να περιέχουν ΜΟΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ και όχι σύμβολα, κενά, αποστρόφους κτλ

dataset
εξαρτημένη μεταβλητή
ανεξάρτητη μεταβλητή 1
ανεξάρτητη μεταβλητή 2
ανεξάρτητη μεταβλητή 3
συνθηματικό


developed by Kalohr
July 2019